Notice: Undefined index: id_country in /home/altmagbi/public_html/classes/Country.php on line 171
Общи условия - Алтернатива за здраве и красота

Условия за ползване информацията в сайта

Ползването на уеб сайта ALTMAG.BIZ, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него, представлява признаване, приемане и съгласие, че клиентът ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Клиентът е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

При ползването на този сайт, клиентът се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

Ние не носим отговорност, ако клиентът не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.

Съдържание на сайта

Клиентът има право да използва този сайт, информацията и материалите, съдържащи се в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трети лица.
Ползването на сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на клиента при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право.
Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от нас. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение.

Ограничаване на отговорността
При никакви обстоятелства ALTMAG.BIZ , неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият сайта препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.
В случаите, не упоменати тук отговорностите на ALTMAG.BIZ се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на РБ.

Клиентът приема да предпазва, защитава и пази името на ALTMAG.BIZ , неговите длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия.

Препратки (хипервръзки)
Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

Препратки към нашия сайт
Препратки към страници от нашия сайт са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст.